Egyesület a Magyar Szinkronért

2010. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2010.04.17., 10:00-13:30

Helyszín : 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

 

A Közgyűlést Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 20 rendes tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Konrád Viktort a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve az ÁFA visszaigényléssel és az SZJA 1%-ának felajánlásával kapcsolatos ügyek intézésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület és a http://iszdb.hu című weboldal népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, illetve a http://iszdb.hu szakmai igénybevételének előmozdításával kapcsolatos teendőket, kitérve a szinkronstúdiókkal, forgalmazókkal és TV-csatornákkal való kapcsolatfelvételre, eredményekre, továbbá a http://iszdb.hu -ról az írott sajtóban megjelent cikkre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

 

2. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját. (1. melléklet)

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A 2009. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2009. évi Közhasznúsági jelentést (2. Melléklet).

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Vizer Zoltán, a http://iszdb.hu oldal szerkesztője ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve a jelenlegi és jövőbeli fejlesztésekre (közvetlen adatbevitel, sorozatok).

Kelemen Zoltán, a http://iszdb.hu Magazin aloldalának szerkesztője ismerteti az előző Közgyűlés óta a Magazinba felkerült cikkeket, illetve, hogy mely filmek szinkronjáról készül jelenleg írás.

 

5. napirendi pont – Az Egyesület új internetes címéről való döntés

 

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti a lehetséges alternatívákat (emsz.iszdb.hu , emsz.info.hu).

 

A Közgyűlés nyílt szavazással dönt az Egyesület weboldalának új internetes címéről. A szavazás végeredménye:

emsz.iszdb.hu – 10 szavazat

emsz.info.hu – 1 szavazat

 

A Közgyűlés döntése alapján az Egyesület weboldalának új internetes címe http://emsz.iszdb.hu lesz, egyúttal megbízza Vizer Zoltánt, az oldal üzemeltetőjét az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésével.

 

6. napirendi pont – Alapszabálymódosítás

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítását a következő pontokban:

•  Az Alapszabály II./2.§ 3. pontja a következőképpen módosul: „Az Egyesület kiemelt célja a http://iszdb.hu című weboldallal való együttműködés, a honlap támogatása, népszerűsítése, és széleskörű szakmai igénybevételének előmozdítása, azonban az Egyesületnek a szerkesztőség formai és tartalmi döntéseibe nincs beleszólása. Az együttműködés keretében az Egyesület fedezi az oldal működésével kapcsolatos költségeket (szervergép fenntartási, javítási és fejlesztési költségei, szerver hosting, domain név fenntartása), az oldal szerkesztői pedig biztosítják az Egyesület számára az internetes nyilvánosságot a 3.§ (7) bekezdésben foglaltak szerint.”

•  Az Alapszabály II./3.§-ának címe a következőképpen módosul: „Az Egyesület feladatai, tevékenységei”

•  Az Alapszabály II./3.§-a a következő 2 ponttal egészül ki: „7. Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a 2.§ (3) bekezdésben megfogalmazott együttműködés keretében internetes honlapot működtet a http://emsz.iszdb.hu címen. Az oldal üzemeltetését a http://iszdb.hu oldal mindenkori programozója végzi, az egyesületi honlap azonban önálló aloldalként működik, formai és tartalmi kérdéseiben az Egyesület Ügyvezetősége dönt.; 8. Az Egyesület a tagjai közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében internetes levelezőlistát (a továbbiakban „egyesületi levelezőlista”) működtet, mely csak az egyesületi tagok számára hozzáférhető.”

•  Az Alapszabály III./4.§-a a következőképpen módosul: „1. Az Egyesületnek természetes, illetőleg jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli társaság (a továbbiakban: jogi személy) lehet tagja. Jogi személy tag esetén a jogokat és a kötelezettségeket a nyilvántartásba bejegyzett képviselő gyakorolja.; 2. Az Egyesület tagja lehet, aki belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az Egyesület Alapszabálya, illetve a vonatkozó jogszabályok által nyújtott jogokat és kötelezettségeket tudomásul veszi.; 3. Az írásbeli belépési nyilatkozat alapján a tagfelvétel kérdésében az Egyesület Ügyvezetősége a soron következő ülésén határoz, és a döntésről a jelentkezőt e-mailben értesíti. A tagsági viszony az ügyvezetőségi döntést követő nappal kezdődik. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes Közgyűlésen tárgyalja.; 4. Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet, aki a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és a szinkronizálás folyamatában semmilyen módon nem vesz vagy vett részt.; 5. Az Egyesület pártoló tagja lehet, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg, anyagilag vagy más módon támogatja, és a szinkronizálás folyamatában semmilyen módon nem vesz vagy vett részt.; 6. A tagok javaslatára a Közgyűlés a tiszteletbeli tag címet adományozhatja az arra érdemesnek tartott természetes, illetve jogi szakmabeli személynek. Természetes, illetve jogi szakmabeli személy másképp nem lehet tagja az Egyesületnek. Szakmabelinek számít a szinkronizálás folyamatában bármilyen módon (jelenleg vagy korábban) résztvevő természetes, illetve jogi személy. Egy természetes, illetve jogi személy szakmabeli voltáról kérdéses esetben az Ügyvezetőség dönt.; 7. Az Egyesületbe való belépés, illetve az onnan való kilépés önkéntes.”

•  Az Alapszabály III./5.§-ának címe a következőképpen módosul: „A tagsági státusz megváltozása, a tagság megszűnése”

•  Az Alapszabály III./5.§-a a következőképpen módosul: „1. Amennyiben az Egyesület rendes vagy pártoló tagja a szinkronizálás folyamatához kapcsolódó bármilyen tevékenységbe kezd, köteles erről az Ügyvezetőséget értesíteni. Ha az illető jelzi, hogy a továbbiakban tagja kíván maradni az Egyesületnek, tagsági státusza a szóban forgó tevékenység megkezdésének napjától automatikusan tiszteletbeli tagsággá módosul (ilyen esetekben nem szükséges a Közgyűlés jóváhagyása), ellenkező esetben tagsága megszűnik.; 2. Az Egyesületből való kilépést az Egyesület Ügyvezetősége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye.; 3. Ha a rendes tag tagsági díjának fizetését egy évnél hosszabb ideig elmulasztja, és tartozását postai úton történő felszólítás ellenére 30 napon belül sem rendezi, rendes tagsága megszűnik. Az Ügyvezetőség az említett felszólításban felajánlja a pártoló tagsági státuszt – amennyiben a tag a fenti határidőn belül ezt nem fogadja el, erről nem nyilatkozik és nem rendezi tartozását, az egyesületi tagság törléséről az Ügyvezetőség dönt.; 4. A tagság megszűnik a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével).”

•  Az Alapszabály III./6.§ 1. pontja a következőképpen módosul: „Részt vehetnek az Egyesület munkájában, az Egyesület Közgyűlésén felszólalhatnak, gyakorolhatják szavazati jogukat, választhatnak és megválaszthatók az Egyesület tisztségeire, bármely, az Egyesületre vonatkozó kérdést vagy javaslatot az Ügyvezetőség, vagy a Közgyűlés elé terjeszthetnek, e-mail címük megadásával felkerülhetnek az egyesületi levelezőlistára.”

•  Az Alapszabály III./7.§-a a következőképpen módosul: „A tagok kötelesek:

1. Az Alapszabályban foglaltakat, a Közgyűlés és az Ügyvezetőség határozatait megtartani, azok megtartását biztosítani.; 2. Az Egyesület vagyonát megóvni.; 3. Lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával részt venni az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában.; 4. A vállalt feladatokat teljesíteni.; 5. A Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat az év első hónapjának utolsó napjáig befizetni. Az év közben belépő tagok csupán ezen összeg időarányos részét tartoznak befizetni, legkésőbb a belépésüket követően egy hónappal.”

•  Az Alapszabály III./8.§-a a következőképpen módosul: „1. A tiszteletbeli és pártoló tagok tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, valamint bármely, az Egyesületre vonatkozó kérdést vagy javaslatot az Ügyvezetőség, illetve a Közgyűlés elé terjeszthetnek, e-mail címük megadásával felkerülhetnek az egyesületi levelezőlistára.; 2. A tiszteletbeli és pártoló tagok tisztségre nem választhatók és nem választhatnak, az Egyesület által nyújtott kedvezményekben nem részesülhetnek.”

•  Az Alapszabály III./9.§-a a következőképpen módosul: „1. Az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Közgyűlés és az Ügyvezetőség határozatainak megtartása.; 2. Az Egyesület vagyonának megóvása.; 3. Lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos részvétel az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában.; 4. A vállalt feladatok teljesítése.; 5. A tiszteletbeli tagok külön kötelezettsége az Egyesület népszerűsítése.”

•  Az Alapszabály IV./11.§ 4. pontja a következőképpen módosul: „Az Ügyvezetőség köteles az Egyesület tagjait a Közgyűlés helyéről, idejéről és tervezett napirendjéről a kitűzött időpont előtt legalább két héttel e-mailben értesíteni, valamint az értesítést az egyesületi honlapon közzétenni.”

•  Az Alapszabály IV./11.§ 18. pontja a következőképpen módosul: „A Közgyűlés az ülésein készült jegyzőkönyvet és határozatait az egyesületi honlapon hozza nyilvánosságra.”

•  Az Alapszabály IV./13.§ 3. pontja a következőképpen módosul: „Az Ügyvezetőség jegyzőkönyveit, határozatait és beszámolóit az egyesületi honlapon hozza nyilvánosságra. Határozatait az érintettekkel az Ügyvezetőség írásban, igazolható módon közli. Az ügyvezetőségi határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből az Ügyvezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha lehetséges személye) megállapítható.”

•  Az Alapszabály IV./13.§ 11. pontja 12. pontra módosul, a 11 pont a következő lesz: „Az Ügyvezetőség a tagjai közötti folyamatos kapcsolattartás megkönnyítése érdekében internetes levelezőlistát (a továbbiakban „ügyvezetőségi levelezőlista”) működtet, melynek tagjai az Ügyvezetőségen kívül: a Felügyelő Bizottság tagjai, a szakmai kapcsolattartó, valamint a 2.§ (3) és a 3.§ (7) bekezdésekben megfogalmazott együttműködés keretében a http://iszdb.hu weboldal mindenkori programozója és főszerkesztője.”

•  Az Alapszabály IV./15.§ 2./c.) pontja a következőképpen módosul: „gondoskodik arról, hogy a nyilvános egyesületi dokumentumok felkerüljenek az egyesületi honlapra;”

•  Az Alapszabály IV./15.§ 2. pontja a következő alpontokkal egészül ki: „d.) a 13.§ (11) bekezdésében ismertetett ügyvezetőségi levelezőlista üzemeltetése; e.) a 3.§ (8) bekezdésében ismertetett egyesületi levelezőlista üzemeltetése.”

•  Az Alapszabály VIII./23.§ 5-6. pontjai a következőképpen módosul: „5. Az Egyesület Közhasznúsági jelentését minden év június 30-ig az egyesületi honlapon teszi közzé.; 6. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba és a beszámolókba bárki betekinthet, ennek korlátja az adatvédelem, vagy a személyiségi jog sérelme. Az Egyesület működési módjának, szolgáltatásai igénybevételének és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesületi honlapon biztosítja.”

 

7. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Kelemen Zoltán javasolja Kutasi Lászlót, Kutasi László Cseh Barnabást az elnöki posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Konrád Viktor javasolja Kelemen Zoltánt, Cseh Barnabás Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Kelemen Zoltán javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Imre Róbert Vizvári Pált a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést mindketten elfogadják.

Dr. Hegedűs Péter javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Kutasi László javasolja Konrád Viktort és Vizvári Pált, Cseh Barnabás Seres Gabriellát az Ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Cseh Barnabás javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Imre Róbertet, Dávid Leventét és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mind a négyen elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Kutasi László 3, Cseh Barnabás 8 szavazatot kap. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás.

A titkári posztra Kutasi László 9, Kelemen Zoltán 2 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter 8, Vizvári Pál 3 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 11 szavazatot kap. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az Ügyvezetőségi tag posztokra Konrád Viktor 10, Vizvári Pál 8, Seres Gabriella 3 szavazatot kap. Az Ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor és Vizvári Pál.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Imre Róbert 11, Sojnóczki Judit 9, Dávid Levente 7, Dr. Hegedűs Péter 4 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Sojnóczki Judit, Imre Róbert és Dávid Levente.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

8. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2011-ben is 5000 Ft legyen.

 

9. napirendi pont – Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása (a tagsággal járó kedvezmények lehetőségei, az Egyesület szélesebb nyilvánossággal való megismertetése), az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása

 

A Közgyűlés a döntése alapján megbízza tagjait, hogy lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában (az Egyesület és a http://iszdb.hu weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, weboldalakkal, szinkronstúdiókkal, forgalmazókkal, TV-csatornákkal, szakmabeliekkel való kapcsolatfelvétel, partnerkapcsolat kialakítása).

 

 

Budapest, 2010.04.17.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu