Az Egyesület a Magyar Szinkronért

Alapszabálya

 

A "Egyesület a Magyar Szinkronért" 2010. április 17-ei Közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

1. Az Egyesület neve: Egyesület a Magyar Szinkronért

2. Az Egyesület székhelye: 1183 Budapest, Rim utca 10.

3. Működése kiterjed az ország egész területére.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI

 

Az Egyesület céljai

2.§

 

1. Az Egyesület általános célja a magyar szinkronizálás kultúrájának elsősorban honi népszerűsítése, és a szakmában dolgozó szakemberek, művészek munkájának és személyének bemutatása, illetve elismerése, valamint így a szakmabeliek minőségi munkavégzésre való ösztönzése.

2. Az Egyesület további célja a magyar szinkronizálás klasszikus műveinek összegyűjtése és megóvása.

3. Az Egyesület kiemelt célja a http://iszdb.hu című weboldallal való együttműködés, a honlap támogatása, népszerűsítése, és széleskörű szakmai igénybevételének előmozdítása, azonban az Egyesületnek a szerkesztőség formai és tartalmi döntéseibe nincs beleszólása. Az együttműködés keretében az Egyesület fedezi az oldal működésével kapcsolatos költségeket (szervergép fenntartási, javítási és fejlesztési költségei, szerver hosting, domain név fenntartása), az oldal szerkesztői pedig biztosítják az Egyesület számára az internetes nyilvánosságot a 3.§ (7) bekezdésben foglaltak szerint.

4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében – a jogszabályokban meghatározott körben – tevékenységet magyar és idegen nemzetiségű partnerekkel is folytathat.

5. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tarthat a szakmai szervekkel, valamint mindazokkal a szervezetekkel, amelyek a támogatásukkal elősegítik céljai megvalósítását, részt vállalnak az Egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.

6. Kizárólag céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében, másodlagos jelleggel az Egyesület vállalkozási tevékenységet folytathat.

 

Az Egyesület feladatai, tevékenységei

3.§

 

1. Az Egyesület az egyesületi célok megvalósítása érdekében gondoskodik a működési feltételek biztosításáról.

2. Meghatározza az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseit, és gondoskodik azok megvalósításáról.

3. Az egyesületi célkitűzéseket előremozdító tevékenységeket lehetőségei szerint propagálja, a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja, és további támogatókat keres.

4. Együttműködhet a magyar színművészet és szinkronizálás kultúrájával kapcsolatos rendezvények megrendezésében, lehetőségei szerint részt vesz más hasonló profilú egyesületek által szervezett rendezvényeken, valamint önálló találkozókat rendezhet.

5. Elősegíti az egyesületi közösségi élet kibontakoztatását.

6. Az Egyesület, illetve tagjai érdekeinek képviselete és védelme.

7. Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a 2.§ (3) bekezdésben megfogalmazott együttműködés keretében internetes honlapot működtet a http://emsz.iszdb.hu címen. Az oldal üzemeltetését a http://iszdb.hu oldal mindenkori programozója végzi, az egyesületi honlap azonban önálló aloldalként működik, formai és tartalmi kérdéseiben az Egyesület Ügyvezetősége dönt.

8. Az Egyesület a tagjai közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében internetes levelezőlistát (a továbbiakban „egyesületi levelezőlista”) működtet, mely csak az egyesületi tagok számára hozzáférhető.

 

III.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG

 

A tagság keletkezése

4.§

 

1. Az Egyesületnek természetes, illetőleg jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli társaság (a továbbiakban: jogi személy) lehet tagja. Jogi személy tag esetén a jogokat és a kötelezettségeket a nyilvántartásba bejegyzett képviselő gyakorolja.

2. Az Egyesület tagja lehet, aki belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az Egyesület Alapszabálya, illetve a vonatkozó jogszabályok által nyújtott jogokat és kötelezettségeket tudomásul veszi.

3. Az írásbeli belépési nyilatkozat alapján a tagfelvétel kérdésében az Egyesület Ügyvezetősége a soron következő ülésén határoz, és a döntésről a jelentkezőt e-mailben értesíti. A tagsági viszony az ügyvezetőségi döntést követő nappal kezdődik. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes Közgyűlésen tárgyalja.

4. Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet, aki a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és a szinkronizálás folyamatában semmilyen módon nem vesz vagy vett részt.

5. Az Egyesület pártoló tagja lehet, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg, anyagilag vagy más módon támogatja, és a szinkronizálás folyamatában semmilyen módon nem vesz vagy vett részt.

6. A tagok javaslatára a Közgyűlés a tiszteletbeli tag címet adományozhatja az arra érdemesnek tartott természetes, illetve jogi szakmabeli személynek. Természetes, illetve jogi szakmabeli személy másképp nem lehet tagja az Egyesületnek. Szakmabelinek számít a szinkronizálás folyamatában bármilyen módon (jelenleg vagy korábban) résztvevő természetes, illetve jogi személy. Egy természetes, illetve jogi személy szakmabeli voltáról kérdéses esetben az Ügyvezetőség dönt.

7. Az Egyesületbe való belépés, illetve az onnan való kilépés önkéntes.

 

A tagsági státusz megváltozása, a tagság megszűnése

5.§

 

1. Amennyiben az Egyesület rendes vagy pártoló tagja a szinkronizálás folyamatához kapcsolódó bármilyen tevékenységbe kezd, köteles erről az Ügyvezetőséget értesíteni. Ha az illető jelzi, hogy a továbbiakban tagja kíván maradni az Egyesületnek, tagsági státusza a szóban forgó tevékenység megkezdésének napjától automatikusan tiszteletbeli tagsággá módosul (ilyen esetekben nem szükséges a Közgyűlés jóváhagyása), ellenkező esetben tagsága megszűnik.

2. Az Egyesületből való kilépést az Egyesület Ügyvezetősége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye.

3. Ha a rendes tag tagsági díjának fizetését egy évnél hosszabb ideig elmulasztja, és tartozását postai úton történő felszólítás ellenére 30 napon belül sem rendezi, rendes tagsága megszűnik. Az Ügyvezetőség az említett felszólításban felajánlja a pártoló tagsági státuszt – amennyiben a tag a fenti határidőn belül ezt nem fogadja el, erről nem nyilatkozik és nem rendezi tartozását, az egyesületi tagság törléséről az Ügyvezetőség dönt.

4. A tagság megszűnik a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével).

 

A tagok jogai

6.§

 

1. Részt vehetnek az Egyesület munkájában, az Egyesület Közgyűlésén felszólalhatnak, gyakorolhatják szavazati jogukat, választhatnak és megválaszthatók az Egyesület tisztségeire, bármely, az Egyesületre vonatkozó kérdést vagy javaslatot az Ügyvezetőség, vagy a Közgyűlés elé terjeszthetnek, e-mail címük megadásával felkerülhetnek az egyesületi levelezőlistára.

2. Részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

 

A tagok kötelezettségei

7.§

 

A tagok kötelesek:

1. Az Alapszabályban foglaltakat, a Közgyűlés és az Ügyvezetőség határozatait megtartani, azok megtartását biztosítani.

2. Az Egyesület vagyonát megóvni.

3. Lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával részt venni az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában.

4. A vállalt feladatokat teljesíteni.

5. A Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat az év első hónapjának utolsó napjáig befizetni. Az év közben belépő tagok csupán ezen összeg időarányos részét tartoznak befizetni, legkésőbb a belépésüket követően egy hónappal.

 

A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai

8.§

 

1. A tiszteletbeli és pártoló tagok tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, valamint bármely, az Egyesületre vonatkozó kérdést vagy javaslatot az Ügyvezetőség, illetve a Közgyűlés elé terjeszthetnek, e-mail címük megadásával felkerülhetnek az egyesületi levelezőlistára.

2. A tiszteletbeli és pártoló tagok tisztségre nem választhatók és nem választhatnak, az Egyesület által nyújtott kedvezményekben nem részesülhetnek.

 

A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei

9.§

 

1. Az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Közgyűlés és az Ügyvezetőség határozatainak megtartása.

2. Az Egyesület vagyonának megóvása.

3. Lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos részvétel az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában.

4, A vállalt feladatok teljesítése.

5. A tiszteletbeli tagok külön kötelezettsége az Egyesület népszerűsítése.

 

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

10.§

 

Az Egyesület állandó szervei:

a.) Közgyűlés;

b.) 6 tagú Ügyvezetőség;

c.) 3 tagú Felügyelő Bizottság;

 

Az egyesület ad hoc szerve:

Szakmai kapcsolattartó.

 

Rendes Közgyűlés

11.§

 

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

2. Az Egyesület rendes Közgyűlését évente legalább egy alkalommal kell összehívni.

3. A Közgyűlés időpontját az Ügyvezetőségnek legalább 1 hónappal korábban meg kell állapítania.

4. Az Ügyvezetőség köteles az Egyesület tagjait a Közgyűlés helyéről, idejéről és tervezett napirendjéről a kitűzött időpont előtt legalább két héttel e-mailben értesíteni, valamint az értesítést az egyesületi honlapon közzétenni.

5. A Közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

6. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

7. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a Közgyűlést el kell halasztani, és 30 napon belül ismételt Közgyűlést kell összehívni.

8. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. Amennyiben nem az eredeti Közgyűlés napján tartják meg az ismételten összehívott közgyűlést, új meghívót kell küldeni, és abban tájékoztatni kell a tagokat az új Közgyűlés időpontjáról és a távolmaradás következményeiről.

9. A Közgyűlésen kötelezően tárgyalni kell az alábbi napirendi pontokat:

a.) az Egyesület éves költségvetésének vizsgálata;

b.) tevékenységről szóló beszámolók elfogadása.

10. A Közgyűlés napirendi pontjait az Ügyvezetőség hirdeti meg annak összehívásakor, a meghívóban. A Közgyűlésre új napirendi pontot a meghirdetést követően, az Ügyvezetőséghez írásban benyújtva, a tagság 10%-ának aláírásával lehet megtenni. A Közgyűlésen új napirendi pontot csak akkor lehet tárgyalni, ha azt a közgyűlés előtt, megfelelő időben, valamennyi tag részére megküldték.

11. A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távolléte esetén az Ügyvezetőség egy tagja helyettesíti.

12. A Közgyűlés üléseiről vázlatpontszerű jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat (meghatározott sorszámokkal ellátva).

13. A határozatokat év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, és fel kell tüntetni az évet is (pl. 2007/1), valamint a határozatok tárgyát, szükség esetén személyi és időbeli hatályát, valamint a felelős személy nevét.

14. A közgyűlési határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A határozatokat az érintettekkel határozat kivonat megküldésével írásban közölni kell.

15. A jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

16. A Közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a Közgyűlés adatvédelem vagy személyiségi jog védelme esetén többségi határozattal korlátozhatja.

17. Amennyiben egy döntés hátrányos jogi következményekkel jár, azok, akik ellene szavaztak, mentesülnek a következmények alól, amennyiben a szavazás nyílt, és megállapítható, hogy kik szavaztak ellene.

18. A Közgyűlés az ülésein készült jegyzőkönyvet és határozatait az egyesületi honlapon hozza nyilvánosságra.

19. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az Egyesület megalakulásának, más egyesülettel, illetve társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint szétválásának kimondása;

b.) az Egyesület feloszlásának kimondása;

c.) az Alapszabály megállapítása és módosítása;

d.) az Egyesület vezető tisztségviselőinek 1 évre történő megválasztása, felmentése és visszahívása;

e.) nemzetközi szervezetekbe való belépés elhatározása;

f.) a tisztségviselők tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;

g.) az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, és a féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;

h.) az Egyesület fejlesztési terveinek elfogadása;

i.) tagfelvétel elutasítása elleni fellebbezés elbírálása;

j.) az éves tagdíj megállapítása;

k.) tisztségviselők díjazásának megállapítása;

l.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

m.) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.

20. A Közgyűlés határozathozatala és a tisztségviselők választása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel zajlik, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt.

21. A 19.a.)-19.c.) pontok esetében a határozat meghozatalához a jelenlevők 2/3-os többsége szükséges.

22. Szavazás előtt, a tagok 50%-os többsége kérhet titkos szavazást, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. A közgyűlési határozattal kapcsolatban a Ksztv. 8.§ (1) bek. szerinti összeférhetetlenségi rendelkezés irányadó.

 

Rendkívüli Közgyűlés

12.§

 

1. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:

a.) az Ügyvezetőség többségi határozata alapján;

b.) ha az Egyesület tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja;

c.) ha a Bíróság elrendeli.

2. A rendkívüli Közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.

3. A tagokat minimum 8 naptári nappal a Közgyűlés időpontja előtt értesíteni kell a rendkívüli Közgyűlés idejéről, helyéről és napirendjéről.

4. Rendkívüli Közgyűlés határozatképtelensége esetén nem lehet ismételt rendkívüli Közgyűlést összehívni.

5. A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

 

Ügyvezetőség

13.§

 

1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Ügyvezetőség, amely két rendes Közgyűlés között szervezi és irányítja az Egyesület munkáját, intézi ügyeit.

2. Dönt minden olyan ügyben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

3. Az Ügyvezetőség jegyzőkönyveit, határozatait és beszámolóit az egyesületi honlapon hozza nyilvánosságra. Határozatait az érintettekkel az Ügyvezetőség írásban, igazolható módon közli. Az ügyvezetőségi határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből az Ügyvezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

4. Az Ügyvezetőség munkájáról évente beszámolót készít a Közgyűlés számára.

5. az Egyesület munkájáról Közhasznúsági jelentést készít évente a Közgyűlés számára, a Ksztv. 19.§ (3) bekezdés szerinti tartalommal.

6. Az Ügyvezetőség tagjai:

a.) elnök;

b.) titkár;

c.) pénzügyi felelős;

d.) jogi felelős;

e.) 2 ügyvezetőségi tag.

7.) Az Ügyvezetőségi tagok jogai és kötelezettségei:

a.) az Ügyvezetőségi üléseken és az Ügyvezetőség határozatainak meghozatalában való részvétel.

b.) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésére.

c.) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, Ügyvezetőségi ülés összehívására.

d.) megbízás alapján az Egyesület képviselete.

8. Az Ügyvezetőségi tagok tisztségükben újraválaszthatók.

9. Az Ügyvezetőség üléseiről, azok napirendi pontjairól köteles értesíteni a Felügyelő Bizottságot.

10. Az Ügyvezetőség évente legalább egyszer köteles ülést tartani. Az Ügyvezetőség üléseiről és annak napirendi pontjairól tagjait írásban, igazolható módon értesíti legalább két héttel az értesítésben megjelölt időpont előtt. Az ülés akkor határozatképes, ha minden ügyvezetőségi tag jelen van. Az Ügyvezetőség ülései nyilvánosak. Az Ügyvezetőség döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt.

11. Az Ügyvezetőség a tagjai közötti folyamatos kapcsolattartás megkönnyítése érdekében internetes levelezőlistát (a továbbiakban „ügyvezetőségi levelezőlista”) működtet, melynek tagjai az Ügyvezetőségen kívül: a Felügyelő Bizottság tagjai, a szakmai kapcsolattartó, valamint a 2.§ (3) és a 3.§ (7) bekezdésekben megfogalmazott együttműködés keretében a http://iszdb.hu weboldal mindenkori programozója és főszerkesztője.

12. Amennyiben egy döntés hátrányos jogi következményekkel jár, azok, akik ellene szavaztak, mentesülnek a következmények alól, amennyiben a szavazás nyílt, és megállapítható, hogy kik szavaztak ellene. Az Ügyvezetőség tagjainak összeférhetetlenségére a Ksztv. 8.§ (1) bek. és 9.§ (1), (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

 

Elnök

14.§

 

1. Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az Ügyvezetőség közreműködésével irányítja az Egyesület tevékenységét.

2. Az elnök feladatai és hatásköre:

a.) az Ügyvezetőség üléseinek összehívása és vezetése;

b.) a Közgyűlések vezetése;

c.) az Alapszabály és egyéb szabályzatok valamint a Közgyűlési és Ügyvezetőségi határozatok végrehajtásának szervezése és felügyelete;

d.) hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről;

e.) az Egyesület képviselete;

f.) utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési jogkör gyakorlása a pénzügyi felelőssel. Teljes anyagi felelősséggel kezeli az Egyesület vagyonát, a tagdíjon felül is;

g.) önállóan eljárhat és aláírhat az Egyesület nevében.

 

Titkár

15.§

 

1. Az Egyesülettel kapcsolatos adminisztratív feladatokért felelős.

2. A titkár feladatai és hatásköre:

a.) gondoskodik az Ügyvezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, határozatok nyilvántartásáról;

b.) gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről;

c.) gondoskodik arról, hogy a nyilvános egyesületi dokumentumok felkerüljenek az egyesületi honlapra;

d.) a 13.§ (11) bekezdésében ismertetett ügyvezetőségi levelezőlista üzemeltetése;

e.) a 3.§ (8) bekezdésében ismertetett egyesületi levelezőlista üzemeltetése.

 

Pénzügyi felelős

16.§

 

1. Az Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi feladatokért felelős.

2. A pénzügyi felelős feladatai és hatásköre:

a.) intézi az Egyesület minden gazdasági, pénzügyi természetű tevékenységét;

b.) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása az elnökkel. Teljes anyagi felelősséggel kezeli az Egyesület vagyonát, a tagdíjon felül is.

 

Jogi felelős

17.§

 

1.) Az Egyesülettel kapcsolatos jogi természetű feladatokért felelős.

2.) A jogi felelős feladatai és hatásköre:

a.) figyelemmel kíséri az Egyesület működésével kapcsolatos jogszabályokat és kötelező előírásokat, biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi szabályzatok és határozatok módosítását;

b.) biztosítja az Egyesület jogi képviseletét egyéb egyesületek, hazai vagy nemzetközi szervezetek és a hírközlő szervek előtt.

 

Szakmai kapcsolattartó

18.§

 

1. Szakmai kapcsolattartói tisztségre az Ügyvezetőség egyhangú döntéssel nevezhet ki elsősorban szakmabeli személyt, aki nem tagja az Ügyvezetőségnek, de annak alárendelten, azzal ingyenes jogviszonyban működik.

2. A tisztséget egyszerre egy ember töltheti be.

3. A tisztségviselői poszt megürül:

a.) lemondással;

b.) felmentéssel, amennyiben megszűnik a szakmával fennálló tartós kapcsolata. ;

c.) visszahívással, amennyiben feladatait az Ügyvezetőség megállapítása szerint nem megfelelően, illetőleg az Egyesület rovására látja el;

d.) elhalálozással.

4. Feladatai:

a.) elősegíti az Egyesület és a szinkronszakma közötti folyamatos kommunikációt és a kölcsönös segítségnyújtást;

b.) biztosítja a http://iszdb.hu című internetes oldal szakmán belüli népszerűsítését és szélesebb körű használatát.

 

Felügyelő Bizottság

19.§

 

1. A Felügyelő Bizottság feladatainak a Ksztv. 11.§-ában foglaltakat tekintjük.

2. A Felügyelő Bizottság munkájáról évente beszámolót készít a Közgyűlés számára.

3. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, az ülések összehívására a tagoknak e-mailben, visszaigazolással küldött meghívó útján kerül sor. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van, határozatait egyszerű többséggel hozza. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét ezen túl maga állapítja meg.

4. A Felügyelő Bizottságra vonatkozó összeférhetetlenségre a Ksztv. 8.§ (2) bek. és 9.§ (1), (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

5. A Felügyelő Bizottság tagjai:

a.) a bizottság 3 tagú, a megválasztott tagok maguk közül elnököt választanak;

b.) az elnök feladata a bizottság működésének szervezése, üléseinek összehívása;

c.) tagjai tisztségükben újraválaszthatóak.

 

V.

TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS A MANDÁTUM MEGSZŰNÉSE

 

20.§

 

1. A választást évenként kell megtartani, az esedékes Közgyűlésen. Ettől csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni, de két választás között ekkor is legfeljebb másfél év telhet el.

2. A megválasztott tisztségviselő mandátuma a megbízástól számított egy évig, illetve az egy év letelte utáni első Közgyűlésig tart. Az újraválasztással a mandátum határideje megújul.

3. A választás menete:

a.) Jelöltállítás. A jelöltlistára a tagok javaslatai alapján, a tisztség megjelölésével – a jelölt beleegyezésével – lehet felkerülni.

b.) Szavazás.  Tisztségenként lehet szavazni a jelöltekre. A legtöbb szavazatot, de a szavazatok legalább 25%-át megszerző jelölt kapja meg a tisztséget. Szavazategyenlőség, illetve 25%-ot el nem érő szavazatszám esetén a szavazást meg kell ismételni.

4. A tisztségviselői poszt megürül:

a.) a mandátum lejártával;

b.) lemondással;

c.) felmentéssel, amennyiben a posztot betöltő személy a Közgyűlés megállapítása szerint alkalmatlanná válik feladatainak elvégzésére;

d.) visszahívással, amennyiben a posztot betöltő személy a Közgyűlés megállapítása szerint nem látja el feladatait megfelelően;

e.) elhalálozással;

5. Amennyiben a tisztségviselői poszt nem a mandátum lejártával ürült meg, a következő rendes Közgyűlésen új tisztségviselőt kell választani, akinek mandátuma az eredeti mandátum lejártáig érvényes. Az elnöki, titkári, pénzügyi felelősi, illetve jogi felelősi tisztség esetében a következő rendes Közgyűlésig hátralévő időszakra az Ügyvezetőség megbízott tisztségviselőt választ két további tagja közül.

 

VI.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

21.§

 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a.) tagsági díjak;

b.) pártoló tagok hozzájárulásai;

c.) természetes és jogi személyek támogatása;

d.) rendezvények bevételei;

e.) reklámtevékenységből származó bevételek;

f.) állami, társadalmi szervezetek, illetőleg más szervek által nyújtott támogatás;

g.) alapítványok és közérdekű célú kötelezettség-vállalások;

h.) gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek;

i.) egyéb bevételek.

3. Az Egyesület vagyona:

a.) készpénz;

b.) folyószámlán lévő összeg;

c.) ingó vagyontárgyak.

4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.

5. Az Egyesület tagjai a tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

6. Az Egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

 

VII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

22.§

 

1. Az Egyesület megszűnik

a.) feloszlásának Közgyűlés által történt kimondásával;

b.) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével;

c.) feloszlatásával;

d.) megszűnésének megállapításával.

2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik.

3. Ha a vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után – állami tulajdonba kerül.

 

VIII.

ÁLTALÁNOS KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK

 

23.§

 

1. Az Egyesület közhasznú szervezet, amely az Ksztv. 26.§ c) bekezdés 5. pontja szerint kulturális tevékenységet végez, és nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesüljön.

2. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.

3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja.

4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. Az Egyesület Közhasznúsági jelentését minden év június 30-ig az egyesületi honlapon teszi közzé.

6. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba és a beszámolókba bárki betekinthet, ennek korlátja az adatvédelem, vagy a személyiségi jog sérelme. Az Egyesület működési módjának, szolgáltatásai igénybevételének és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesületi honlapon biztosítja.

 

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

24.§

 

Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Záradék:

Jelen Alapszabályt az Egyesület a Magyar Szinkronért Közgyűlése 2010. április 17. napján elfogadta.

 

Kelt: Budapest, 2010. április 17.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu